Kørekort Bil PC-teori - Fredensgade 26, Århus
   

 
Siden den nye bekendtgørelse om kørekort trådte i kraft i starten af 2014, er det efter vores bedste overbevisning IKKE LOVLIGT AT GENNEMFØRE TEORIUNDERVISNING PÅ PC!

Uddrag fra dansk lov:


IT-baserede undervisningsprogrammer
Et IT-baseret undervisningsprogram er et medie, hvor eleven selvstændigt kan gennem-føre køreundervisningen uden kørelærerens medvirken.
Forskellen på et IT-baseret undervisningsprogram og egentlig kørelærerundervisning er, at det IT-baserede undervis-ningsprogram alene er et hjælpemiddel til brug for kørelærerens undervisning, mens kø-relærerundervisningen foregår som en aktiv dialog mellem kørelæreren og eleverne.
IT-baserede undervisningsprogrammer kan anvendes på samme måde som andre hjæl-pemidler som video, lysbilleder, PowerPoint, teoribog og lignende i køreuddannelsen.
Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, skal kørelæreren som aktiv vejleder og diskussionsparter for køreeleverne være til stede i undervisningslokalet.
Teoriunder-visning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdninger og adfærd, skal herudover altid gennemføres som holdundervisning i en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever.
Afsnittene 3, 4, 5, 7, 8 (ca 80-90% af undervisningen) i undervisnings-planen for køreuddannelsen er adfærds- og holdningsbearbejdende eller indeholder komplicerede forhold. Disse afsnit skal derfor altid gennemføres ved en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet samt køreeleverne imellem, for derved at opnå en trafiksikker holdning og adfærd.

Hold
De elever, der er til stede i undervisningslokalet, betragtes som ét hold. Et hold kan bestå af 1 til 20 elever. Kørelæreren må kun undervise ét hold ad gangen.
For de nærmere bestemmelser om anvendelsen af IT-baserede undervisningsprogrammer henvises til kørekortbekendtgørelsen.

Lektionsplan
Det skal fremgå af lektionsplanen, at der har været anvendt IT-baserede undervisnings-programmer.
Der er i visse standardiserede lektionsplaner udfærdiget en afkrydsnings-rubrik til anvendelse ved brug af IT-undervisningsprogrammer.
Kørelæreren skal ved sin underskrift ved de lektioner, hvor der er anvendt IT-baserede undervisningsprogrammer, bekræfte at lektionen er gennemført i overensstemmelse med lærervejledningens anvisninger.


Der er flere køreskoler i Aarhus, som fortsætter med denne type undervisning, og som sikkert også arbejder seriøst med det, og de vil sandsynligvis fortælle en anden historie - pas nu på hvad du indlader dig på.....
   Rask Køreskole ApS    Fredensgade 26    8000 Århus C    info@RaskKoreskole.dk    Ring:27106000